1398/09/25

 مهندس ابولقاسم فدایی فولادی
 تاریخ تولد: 1337
 سمت: مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
 مدرک و رشته تحصیلی: لیسانس عمران، دانشگاه گیلان
تاریخ اخذ مدرک: 1355
تاریخ ورود به شرکت: 1383

خلاصه سوابق کاری مهندس سید مرتضی فدایی

ردیف

از تاریخ

تا تاریخ

سمت

موضوع کار

نام شرکت/دستگاه اجرایی

1

1355

1360

دفتر فنی

شبکه آبیاری و زهکشی دشت گیلان و فومنات

مشاور گید سوبراه

2

1360

1364

ناظر

شبکه آبیاری و زهکشی D2

آب منطقه ای گیلان

3

1364

1367

ناظر

احداث مخزن 50هزار متر مکعبی سراوان

آب منطقه ای گیلان

4

1367

1371

ناظر

واحد عمرانی j5 و کانال چپ سنگر

آب منطقه ای گیلان

5

1369

1371

مدیر پروژه

احداث مجتمع انبوه سازی کمربندی خرمشهر

مسکن و شهر سازی

6

1371

1382

رئیس هیئت مدیره

دیواره سازی رودخانه شمرود-انبار مرکزی تصفیه خانه رشت

شرکت ویلا بنا

7

1382

تاکنون

مدیر عامل

مدیریت کلیه پروژه های شرکت عمران اندیش

شرکت عمران اندیش