لیست پروژه های در حال اجرای مهندسی رودخانه

  • احداث تغذیه مصنوعی دشت هشتگرد و ساماندهی ساحل مقابل در رودخانه کردان

    سال شروع به کار پروژه: 1399

    کارفرما: شرکت آب منطقه ای البرز

    محل اجرا: استان البرز

درصد پیشرفت

65%