اعضا هیات مدیره شرکت عمران اندیش

ابوالقاسم فدائی فولادی

ابوالقاسم فدائی فولادی

رئیس هیات مدیره

علی یاسائی

علی یاسائی

مدیرعامل

سیدمجتبی میراحمدی

سیدمجتبی میراحمدی

عضو هیات مدیره