اعضا هیات مدیره شرکت عمران اندیش

ابوالقاسم فدائی فولادی

ابوالقاسم فدائی فولادی

رئیس هیات مدیره

کارشناس مهندسی عمران-ساختمان

علی یاسائی

علی یاسائی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

 کارشناس ارشد مهندسی عمران-آب

سیدمجتبی میراحمدی

سیدمجتبی میراحمدی

عضو هیات مدیره

کارشناسی ارشد مهندسی معماری