معاونین و مدیران ارشد شرکت عمران اندیش

 • معاونت ها


  نام و نام خانوادگی 
   مدرک و رشته تحصیلی
   سمت
  تلفن داخلی 
   ایمیل
  محمود بخشی کارشناسی مهندسی عمران-عمران  معاون فنی 16  mb@omranandish.com
  حمیدرضا خامنه کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات (IT) معاون پشتیبانی 17 me@hamidreza.ir
  سیدفرید مرتضوی فارسانی   کارشناسی مهندسی عمران-عمران معاون اجرایی  26 fm@omranandish.com
   رضا سعودی شهابی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-آب معاون HSE  19  rss@omranandish.com
   آزیتا علیزاده کارشناسی ارشد حسابداری  معاون مالی-حسابداری  24  aa@omranandish.com
   سمیه طهماسی کارشناسی امور مالی  معاون اداری و نیروی انسانی  14  st@omranandish.com

 • مدیران ارشد


  نام و نام خانوادگی 
   مدرک و رشته تحصیلی
   سمت
  رسول بهرامی کارشناسی مهندسی عمران-عمران   مدیر پروژه آب
  سید مجتبی میراحمدی کارشناسی ارشد مهندسی معماری  مدیر پروژه ابنیه
  سعید سعودی   کارشناسی مهندسی عمران-عمران مدیر پروژه آب
  حنانه کاشانچی کارشناسی مهندسی برق مدیر پروژه تاسیسات
  محسن حاجیپور کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات مدیر پروژه تاسیسات
  فریما فرهادی کارشناسی مهندسی عمران مدیر امور قراردادها
  حمیدرضا خامنه کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات سرپرست انفورماتیک
  حمیدرضا خامنه کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات سرپرست ماشین آلات


 • مشاوران


  نام و نام خانوادگی 
   مدرک و رشته تحصیلی
   سمت
  موسسه حقوقی پژواک گروه حقوقی مشاور حقوقی
  رهنمون لوتوس ایرانیان کارگزاری بیمه مشاور بیمه ای
  موسسه حقوقی داد مهر گستر کارشناسی تامین اجتماعی و روابط کار مشاور تامین اجتماعی
  سعید عباسی کارشناسی بیمه مشاور بیمه ای

 • معاونت ها


  نام و نام خانوادگی 
   مدرک و رشته تحصیلی
   سمت
  تلفن داخلی 
   ایمیل
  محمود بخشی کارشناسی مهندسی عمران-عمران  معاون فنی 16  mb@omranandish.com
  حمیدرضا خامنه کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات (IT) معاون پشتیبانی 17 me@hamidreza.ir
  سیدفرید مرتضوی فارسانی   کارشناسی مهندسی عمران-عمران معاون اجرایی  26 fm@omranandish.com
   رضا سعودی شهابی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-آب معاون HSE  19  rss@omranandish.com
   آزیتا علیزاده کارشناسی ارشد حسابداری  معاون مالی-حسابداری  24  aa@omranandish.com
   سمیه طهماسی کارشناسی امور مالی  معاون اداری و نیروی انسانی  14  st@omranandish.com

 • مدیران ارشد


  نام و نام خانوادگی 
   مدرک و رشته تحصیلی
   سمت
  رسول بهرامی کارشناسی مهندسی عمران-عمران   مدیر پروژه آب
  سید مجتبی میراحمدی کارشناسی ارشد مهندسی معماری  مدیر پروژه ابنیه
  سعید سعودی   کارشناسی مهندسی عمران-عمران مدیر پروژه آب
  حنانه کاشانچی کارشناسی مهندسی برق مدیر پروژه تاسیسات
  محسن حاجیپور کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات مدیر پروژه زیرساخت
  فریما فرهادی کارشناسی مهندسی عمران مدیر امور قراردادها
  حمیدرضا خامنه کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات سرپرست انفورماتیک
  حمیدرضا خامنه کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات سرپرست ماشین آلات


 • مشاوران


  نام و نام خانوادگی 
   مدرک و رشته تحصیلی
   سمت
  موسسه حقوقی پژواک گروه حقوقی مشاور حقوقی
  رهنمون لوتوس ایرانیان کارگزاری بیمه مشاور بیمه ای
  موسسه حقوقی داد مهر گستر کارشناسی تامین اجتماعی و روابط کار مشاور تامین اجتماعی
  سعید عباسی کارشناسی بیمه مشاور بیمه ای