اجرای کانال انتقال پساب تصفیه خانه تاکستان - استان قزوین

درباره پروژه

این پروژه شامل اجرای کانال انتقال اصلی جهت استفاده از پساب تصفیه خانه تاکستان می باشد کانال مذکور به شکل ذوزنقه ای بطول 3 کیلومتر با اجرای کامل آبگیرها و دریچه های تقسیم جهت هدایت پساب تصفیه خانه فاضلاب به تغذیه مصنوعی تاکستان و بهره مندی مزارع تاک در طول مسیر می باشد.

لازم به توضیح است با توجه به اینکه پساب فاضلاب در زمان اجرای پروژه بصورت پیوسته در حال خروج از تصفیه خانه بوده می بایست اجرای کانال بصورت همزمان با خروج پساب صورت می پذیرفت و این شرکت بناچار کانال موقت را اجرا و پساب رابه آن هدایت می نمود و همزمان با اتمام بخشی از پروژه آن را در مدار بهره برداری قرار می داد.

این پروژه در سال 1397 آغاز و در سال 1398به پایان رسید و توسط نماینده مجلس تاکستان و فرماندار تاکستان افتتاح گردید.

درصد پیشرفت

100%
qoortan

تاریخ شروع عملیات اجرایی: 1397

تاریخ خاتمه عملیات اجرایی: 1398

گالری تصاویر