لیست پروژه های در حال اجرای شبکه‌های آبیاری و زهکشی

  • سال شروع به کار پروژه: 

    کارفرما: 

    محل اجرا: 

درصد پیشرفت

1%