طرح ساماندهی رودخانه مرزی ارس در بازه سراسری سلمان کندی - استان اردبیل

درباره پروژه

این پروژه شامل اجرای عملیات لایروبی در مسیر جدید رودخانه منطبق بر پروتکل 1334 بطول 1650 متر،احداث دایک سراسری خاکی با پوشش سنگی بطول 8300 متر،احداث یک سازه فراز بند تمام سنگی جهت انحراف آب به داخل مسیر لایروبی به طول 80 متر، احداث 4 عدد آبشکن سنگی در طول 500 متر می باشد.

با توجه به خطر تخریب قلعه اولتان کا از بناهای تاریخی در منطقه می باشد (بدلیل سیلاب های فصلی) اجرای عملیات دایک محافظتی در محدوده مذکور نیز به این شرکت ابلاغ وتوسط این شرکت اجرا گردید.

لازم به توضیح است استحصال سنگ از معادن منطقه و حمل آن تا پای کار نیز بدلیل عدم وجود مصالح در منطقه توسط این شرکت صورت پذیرفت.

این پروژ در سال 1391 آغاز و در سال 1394 تحویل گردید.

درصد پیشرفت

100%
مخزن ناحیه 6 رشت

تاریخ شروع عملیات اجرایی: 1391

تاریخ خاتمه عملیات اجرایی: 1394

گالری پروژه