احداث مخزن بتنی 10000مکعبی گنبد (نوار مرزی فجر) - استان گلستان

درباره پروژه

این پروژه شامل احداث مخزن 10000 مترمکعبی بتنی مدفون و خط انتقال شامل خطوط جمع آوری آبهای چاه منطقه و هدایت به مخزن زمینی بتنی و همچنین خطوط انتقال آب از مخزن بتنی به شبکه توزیع با لوله هایGRP،چدن،پلی اتیلن،بطول km33 و احداث حوضچه های خط انتقال می باشد.

که با توجه به شرایط بحرانی آب در منطقه(استان گلستان)همزمان با احداث مخزن بتنی شبکه توزیع آب اجرا و اتصال آن به چاه های موجود در منطقه توسط این شرکت انجام پذیرفت و پس ازتکمیل مخزن بتنی مجدد خطوط کار شده به خط اصلی اتصال و طبق طرح اولیه اجرا گردید.

این پروژه در سال 1385آغاز و در سال 1388 تحویل کارفرما جهت بهره برداری گردید.

درصد پیشرفت

100%
مخزن ناحیه 6 رشت

تاریخ شروع عملیات اجرایی: 1385

تاریخ خاتمه عملیات اجرایی: 1388

محل پروژه: شهرستان گنبد کاووس - استان گلستان

گالری پروژه